Firewall - požární bezpečnost staveb a technologií

Dokumentace


V oblasti přípravy a realizace projektové dokumentace staveb a technologií nebo jejich změn dodavatelsky provádíme zejména :
  • zpracování projektové dokumentace v oblasti požární ochrany

  • zpracujeme požárně bezpečnostní řešení staveb a technologií dle §41 vyhlášky č.246/2001 Sb., splnění požadavků požární prokazujeme projektovou dokumentací., včetně písemného vyjádření státního požárního dozoru

  • v období zpracování dokumentace i realizace staveb a technologií provádíme konzultace k zabezpečení požární ochrany s cílem zajistit návaznost výstavby na platné předpisy a následně řádné zahájení zkušebního nebo trvalého provozu

  • provedeme odborné zhodnocení a navrhneme řešení bezpečnosti nových objektů i stávajících staveb a technologií, včetně projednání s orgány vykonávajícími státní dozor

  • zastupujeme při jednáních se státními orgány, dodavateli, projektanty apod., týkajících se PO

  • provádíme řešení požární bezpečnosti zařízení stavenišť, školení a řešení PO při investiční činnosti, generálních opravách a rekonstrukcích