Firewall - požární bezpečnost staveb a technologií

Nabídka služeb


Právnickým nebo podnikajících fyzickým osobám provedeme komplexně nebo i jednotlivě veškeré služby spojené se zajištěním požární ochrany vyplývající z povinností uvedených v zákoně o požární ochraně a dalších předpisech, zejména :
  • zpracujeme a povedeme veškerou dokumentaci PO (začlenění do kategorie činností, posouzení požárního nebezpečí, stanovení zabezpečení požární ochrany, požární řády, požární poplachové směrnice, evakuační plány, dokumentaci zdolávání požáru, řád ohlašovny požáru, dokumentaci školení o PO a odborné přípravě preventistů PO a preventivních požárních hlídek aj.)

  • provádíme pravidelnou kontrolní činnost v objektech a na pracovištích, spolupracujeme při jednáních týkajících se požární ochrany a celkové bezpečnosti objektů a zařízení

  • provádíme školení a odborné semináře v oblasti požární ochrany

  • ve spolupráci s vedením firem zajišťujeme realizaci opatření ze všech kontrol požární bezpečnosti jednotlivých objektů a technologií

  • spolupracujeme při stanovení vnějších vlivů nových i stávajících objektů a technologií

  • zpracujeme řešení požární bezpečnosti skladování a manipulace s hořlavými kapalinami

  • provedeme odborné zhodnocení, navrhneme řešení požární bezpečnosti nových objektů i stávajících staveb a technologií, včetně projednání s orgány vykonávajícími státní požární dozor